Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom web stránky

https://www.skomas.sk/  (ďalej len „web”) je:

PaedDr. Dušan Vavrovič -ŠKOMAS

ROTUNDA

Martinčekova 17

Bratislava

Tel: 0905 427 454

e-mail : skomas@skomas.sk

IČO: 51789086

DIČ: 2120791772

Niektoré služby si vyžadujú základné informácie, aby sme vám mohli poskytnúť, čo najkvalitnejšie služby. Niektoré základné informácie majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v zmene a doplnení zákonom č. 84/2014 Z. z.

 Pre účely používania webu je potrebné zaregistrovať sa.

  1. Chránime vaše osobné údaje

Prenos údajov je zabezpečený šifrovaním, údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu, ktorú chránime pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, všetci naši pracovníci, ktorí prídu s údajmi do styku, boli náležite poučení o korektnom zaobchádzaní s nimi, vaše osobné údaje nesprístupňujeme, nezverejňujeme a neposkytujeme tretím stranám. (jedine v prípadoch taxatívne určených zákonom – orgány štátnej správy pre účely vyšetrovania a vykonávania kontroly).

  1. Rozsah spracovávaných údajov

Pri objednaní služby e-mailom a cez SMS je potrebné, aby ste nám poskytli nasledovné údaje:

  • meno a priezvisko
  • vaša e-mailová adresa
  • telefónne číslo

Tieto údaje sú uchovávané v elektronickej podobe. V prípade, že si po ukončení spolupráce želáte vymazať vaše údaje, požiadajte nás o to e-mailom alebo písomne. Vaše údaje budú nezvratne vymazané.

Odoslaním elektronickej objednávky klient (dotknutá osoba) vstupuje do obchodného vzťahu s prevádzkovateľom a udeľuje mu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za vyššie uvedeným účelom a to až do písomného odvolania takéhoto súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

  1. Práva a povinnosti dotknutej osoby (klienta)

Dotknutá osoba je povinná uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky, nasledujúcej po vzniku zmeny.

Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne v internetovej objednávke osobné údaje tretej osoby, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

Dotknutá osoba má právo, na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta), od prevádzkovateľa vyžadovať:

informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,

informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje,

odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi a údaje budú bezodkladne po doručení vymazané.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva, týkajúce sa osobných údajov, poštou, e-mailom alebo na adrese

PaedDr. Dušan Vavrovič -ŠKOMAS, ROTUNDA, Martinčekova 17, Bratislava

písomne, elektronicky alebo osobne na adrese sídla prevádzkovateľa.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú vybavené a dotknutá osoba bude o tom písomne informovaná do 30 dní od ich prijatia.

  1. Bezpečnosť platobných operácií

Pri objednávke cez SMS a pri bankovom prevode nezadávajte žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch. Všetky platby sú realizované podľa vašich preferencií –  vkladom na účet, alebo bezhotovostne internetovým bankovníctvom.

Pri platbe prostredníctvom internetového bankovníctva a kartou neprichádzame do styku s vašimi platobnými údajmi, ktoré však spracováva banka prostredníctvom zabezpečených stránok banky.